Școala Profesională Specială din comuna Ștefan cel Mare angajează ©

Școala Profesională Specială, cu sediul în comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante după cum urmează:

 • administrator financiar debutant
 • pedagog școlar debutant

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • administrator financiar debutant
  nivelul studiilor – studii superioare. în domeniul economic;
  vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.
 • pedagog școlar debutant
  nivelul studiilor – studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

 » Aflați mai multe informații aici.